top of page

PRIVACY

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk.

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt door POM West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66 in 8200 Sint-Andries en ondernemingsnummer 0881.702.779, als verwerkingsverantwoordelijke. Het bestuur is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

Als u meer informatie wil over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken via cookies, social plug-ins of andere soorten tracking technologie, wordt u vriendelijk verwezen naar ons cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wanneer u onze websites of sociale mediakanalen gebruikt, of communiceert met ons via telefoon, e-mail, het online contactformulier of een ander digitaal communicatiekanaal verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • basisidentiteitsgegevens die u ons verstrekt zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail, bedrijf waarvoor u werkt;

 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u correspondeert, datum en tijd, enz.);

 • technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals IP-adressen, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;

 • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u surft, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt;

 • publiek beschikbare informatie over uw profiel op sociale media;

 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij om:

 • de communicatie tussen u en ons mogelijk te maken, waarbij wij ons beroepen op ons legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook;

 • de inhoud van en de algemene ervaring op de website en sociale media pagina's te verbeteren, onder meer op basis van statistische analyses, waarvoor wij ons beroepen op ons legitiem belang om bezoekers een interessante online ervaring te kunnen bieden;

 • gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties aan u te kunnen voorzien. Wij zullen u enkel gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties toesturen via e-mail en andere elektronische communicatiekanalen tussen personen indien u expliciet toestemming heeft gegeven om dergelijke informatie, promoties, aanbiedingen, en andere advertenties te ontvangen.

 • malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor wij ons beroepen op ons legitiem belang om onze online aanwezigheid veilig te houden.

Wanneer u zich inschrijft voor de online nieuwsbrieven, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • basisidentiteitsgegevens die u ons verstrekt zoals uw organisatie/bedrijf, naam, voornaam, functie, e-mailadres;

 • uw voorkeur wat betreft de nieuwsbrieven die u wenst te ontvangen.

 

Deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij om u op de hoogte te houden van nieuws over en activiteiten in het kader van onze werking door het versturen van onze nieuwsbrieven.

Wij zullen u steeds om uw expliciete toestemming vragen alvorens u onze nieuwsbrief toe te sturen, tenzij u een bestaande relatie bent die wij op de hoogte wil houden van onze diensten. U heeft steeds de mogelijkheid om u af te melden voor de online nieuwsbrief via deze link.

Wanneer u ons uw visitekaartje overhandigt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • de persoonsgegevens die op uw visitekaartje vermeld zijn.

 

Deze persoonsgegevens verwerken wij in het kader van ons normaal relatiebeheer, waarbij wij vertrouwen op ons legitiem belang om een netwerk van contacten op te kunnen bouwen.

 

Wanneer wij uw dossier behandelen (onder andere in het kader van overheidsopdrachten) als overheidsinstantie met wettelijke verplichtingen en met taken in het kader van het algemeen belang of openbaar gezag, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens die u ons verstrekt zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail, bedrijf waarvoor u werkt;

 • financiële identificatiegegevens;

 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt;

 

Deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij om onze wettelijke verplichtingen na te komen en onze taken uit te voeren, waarbij wij ons beroepen op de noodzaak van de verwerking voor de vervulling van de taken van algemeen belang die aan ons zijn opgedragen;

 

Wanneer u met ons een contract aangaat, hetzij als leverancier, hetzij als partner in het kader van een gesubsidieerd project, hetzij als dienstverlener, hetzij in het kader van onze adviesverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens die u ons verstrekt zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail, bedrijf waarvoor u werkt;

 • financiële identificatiegegevens;

 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt;

 

Deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij om:

 • onze contractuele verplichtingen na te komen, waarbij wij ons beroepen op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat wij met u hebben. Als u echter namens een bedrijf of een andere rechtspersoon optreedt, vertrouwen wij op ons legitiem belang om met dat bedrijf of die rechtspersoon te kunnen contracteren;

 • onze normale bedrijfsadministratie (bijv. facturering en relatiebeheer) te kunnen verrichten, waarvoor wij vertrouwen op onze legitieme belangen onze haar activiteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren;

 

Wanneer u solliciteert op een van onze vacatures, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens die u ons verstrekt zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail, bedrijf waarvoor u werkt;

 • de andere persoonsgegevens vermeld in uw CV en begeleidende;

 • informatie die u openbaar heeft gemaakt op sociale media;

 • alle andere persoonsgegevens die u hebt gekozen om in uw aanvraag op te nemen.

 

Deze persoonsgegevens zullen wij verzamelen en gebruiken om:

 • uw sollicitatie te beoordelen, waarvoor wij vertrouwen op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens om tot een eventuele overeenkomst met u te komen;

 • u in onze wervingsreserve te houden, waarvoor wij uw toestemming zullen vragen;

 

Wanneer u deelneemt aan een evenement (o.a. overleggen, studiedagen, infosessies, netwerkevents, webinars en beurzen) dat door ons wordt georganiseerd, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens die u ons verstrekt zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail, bedrijf waarvoor u werkt;

 • foto- en/of beeldmateriaal van uw aanwezigheid op het evenement;

 

Deze persoonsgegevens verwerken wij om

 • uw aanwezigheid op het evenement correct te registeren en praktisch te organiseren, waarbij wij ons beroepen op ons legitiem belang om enkel geregistreerde personen te ontvangen op onze evenementenlocaties;

 • uw aanwezigheid op het evenement te communiceren aan de andere deelnemers;

 • u bijkomende informatie te kunnen toesturen met betrekking tot het evenement;

 • promotie te maken voor toekomstige evenementen en provinciale promotie te maken bij lokale besturen en partners;

 

Wij zullen u steeds om uw expliciete toestemming vragen alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor deze laatste drie doeleinden. Wij zijn van mening dat de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ieders redelijke verwachtingen liggen. Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde omstandigheden hebben verzameld, willen wij echter duidelijk maken dat wij ook uw persoonsgegevens zullen verwerken om:

 • te voldoen aan een wettelijke verplichting of redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of organen, inclusief de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, of van een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om deze in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting, waarbij wij ons beroepen op onze wettelijke verplichtingen.

 • ons te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in ons legitiem belang is om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.

 

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.

 

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij u om uw toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als algemene regel geldt dat wij uw persoonsgegevens zullen de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in dit artikel wordt uitgelegd, is verstreken. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat ons verhindert deze te verwijderen.

 • Alle persoonsgegevens die wij via onze interacties met u verzamelen via de website, sociale media, telefoon, fax, e-mail en andere digitale communicatiekanalen zullen wij zo lang bewaren als nodig is om met u te communiceren, maar ook om een historisch archief van onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt ons in staat om terug te keren naar eerdere communicatie als u bij ons terugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.

 • Alle persoonsgegevens die wij verzamelen om u onze nieuwsbrief toe te sturen, zullen wij bewaren zolang u ingeschreven blijft op onze mailinglijst.

 • Alle persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u ons uw visitekaartje overhandigt, bewaren wij zolang u ons niet verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen.

 • Alle persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van de behandeling van uw dossier, bewaren wij voor de duur van de behandeling van uw dossier en ten minste tot 10 jaar daarna.

 • Alle persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van een contractuele relatie met u of de organisatie die u vertegenwoordigt, bewaren wij voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 10 jaar daarna.

 • Alle persoonsgegevens die wij in het kader van uw sollicitatie bij ons verzamelen, bewaren wij zolang als nodig is om het wervings- en selectieproces tot een goed einde te brengen en om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

 • Alle persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw deelname aan een evenement, zullen wij bewaren zolang u uw toestemming niet intrekt.

 

Geven we uw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zullen nooit uw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

 • het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?")

 • u geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming

 • we zijn wettelijk verplicht om dit te doen

 • ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek

 

Drone Port West-Vlaanderen deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Andere overheidsinstanties: Als regionale overheidsinstelling geven we uw persoonsgegevens door aan Federale en Vlaamse overheidsinstanties of aan lokale besturen, ingeval wij hiertoe verplicht zijn. Omgekeerd vragen wij ook uw persoonsgegevens op bij andere overheidsinstanties, in het bijzonder bij het gebruik van authentieke gegevensbronnen. Deze uitwisseling van gegevens is ook wettelijk geregeld of mogen we doen op basis van machtigingen.

 • Partners in Europese projecten: POM West-Vlaanderen is ook partner in tal van Europese projecten. Bij de realisatie van de projecten is het vaak nodig om persoonsgegevens mee te delen aan de projectpartners. Aangezien zij ook behoren tot de EU, passen zij ook de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 toe.

 • Deelnemers aan evenementen van POM West-Vlaanderen: Als u ons daartoe de toestemming heeft verleend bij uw eigen inschrijving voor een evenement, verspreiden wij uw naam, voornaam en organisatie onder de andere deelnemers van een POM West-Vlaanderen evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We wensen dit bijvoorbeeld te doen bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen.

 • De medewerkers van POM West-Vlaanderen: Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een ‘need-to-know’ basis en kunnen deze verwerken in het kader van hun opdrachten. Uiteraard is eenieder die toegang heeft tot uw persoonsgegevens steeds gebonden door strikte verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen.

 • Lokale besturen en lokale partners: Als u ons daartoe de toestemming heeft verleend, kunnen uw persoonsgegevens, en meer specifiek uw foto- en beeldmateriaal, verstrekt worden aan andere lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van provinciale promotie, dus om onze werking meer bekend te maken.

 • Onderaannemers van de POM West-Vlaanderen, zoals hosting en IT-dienstenleveranciers: Om uw gegevens te verwerken gebruiken we een aantal toepassingen of programma's. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Sommige van die leveranciers hebben de toepassing ook ontwikkeld en doen voor ons het beheer van de toepassing. Met deze leveranciers hebben we verbintenissen afgesloten opdat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met uw persoonsgegevens.

 • Logistieke en postbedrijven (zoals Bpost): Deze bedrijven stellen de POM West-Vlaanderen in staat om correspondentie of pakketten bij u te bezorgen.

 • Financiële instellingen, betalingsdienstaanbieders of betalingsinitiatiedienstaanbieders: Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met deze instellingen wanneer u een betaling dient te verrichten ten aanzien van de POM West-Vlaanderen.

 

Merk echter op dat als u de sociale media van de Drone Port West-Vlaanderen gebruikt, uw persoonsgegevens ook verwerkt worden door deze sociale mediaproviders.

 

Wij hebben het voornemen uw persoonsgegevens enkel te verwerken in de Europese Economische Ruimte (EER). Als er toch een doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER zou dienen plaats te vinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bijvoorbeeld door het afsluiten van een overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie).

 

Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

Als betrokkene heeft u bepaalde rechten en als Drone Port West-Vlaanderen willen we ervoor zorgen dat u deze eenvoudig kan uitoefenen. U moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Als overheidsinstelling hebben wij een aantal wettelijke verplichtingen en vervullen wij taken van algemeen belang en openbaar gezag, waardoor wij niet altijd kunnen ingaan op verzoeken om inzage, verbetering, wissen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking. In die zin zijn in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 uitzonderingen voorzien. Een weigering van onze kant zullen we altijd motiveren.

 

Recht om toestemming in te trekken

Voor bepaalde verwerkingen die gebaseerd zijn op uw toestemming, heeft u als betrokkene steeds het recht om kosteloos uw toestemming in te trekken. Dit is het geval wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor het versturen van onze nieuwsbrieven, voor promotionele- en advertentiedoeleinden, om uw persoonsgegevens op te nemen in onze wervingsreserve en in het kader van uw deelname aan één van onze evenementen. Het intrekken van uw toestemming kan ofwel via een link in de nieuwsbrief die u ontving, ofwel door een e-mail te richten aan dpo@pomwvl.be Let wel, dat het intrekken van uw toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór intrekking daarvan.

 

Recht van inzage

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens, wat betekent dat u ons kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben. U kunt zelfs een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. Houd er echter rekening mee dat u moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens.

Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kunnen wij deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Wij kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van de POM West-Vlaanderen, onevenredig zou kunnen schaden.

 

Recht op recitificatie

U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef aan in welke context wij uw persoonsgegevens gebruiken (bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen), zodat wij uw verzoek snel en accuraat kan beoordelen.

Recht op gegevenswissing

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden om uw persoonsgegevens te verwijderen.

 

Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • gedurende de tijd dat wij uw verzoek om correctie van uw persoonsgegevens beoordelen;

 • gedurende de tijd dat wij uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens beoordelen;

 • wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar u geeft de voorkeur aan een beperking boven wissen;

 • wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.

 

Recht van bezwaar

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen belangen, d.w.z. u heeft ons geen toestemming gegeven en wij hebben ze niet nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, hebt u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wanneer ons belang betrekking heeft op direct marketing, zullen wij uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld onze veiligheidsbelangen, vragen wij u om uw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moeten wij uw omstandigheden afwegen tegen onze belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan onze belangen, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken. Als de beoogde verwerking echter wordt gekwalificeerd als direct marketing, hebt u het recht om zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.

 

Recht op overdraagbaarheid

Wanneer wij uw persoonsgegevens hebben verzameld op basis van uw toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hebt u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Voor het uitoefenen van uw rechten of andere vragen:

 • Per brief: stuur uw vraag per brief naar POM West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge

 • Per e-mail: stuur uw vraag naar dpo@pomwl.be

 

Let op: om uw vraag te kunnen beantwoorden moet uw verzoek gedateerd en ondertekend zijn en hebben we een bewijs van uw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van uw identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of u daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Zo voorkomen we dat er een inbreuk in verband met persoonsgegevens plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat een onbevoegd persoon zich voordoet als u en een recht in uw naam uitoefent. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op uw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

Verder vragen wij u om in uw verzoek duidelijk aan te geven en te specifiëren welk recht u wenst uit te oefenen. Geef daarbij steeds aan in welke context wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij uw aanvraag snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Wij zullen u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de ontvangst van uw verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.

Waar kan u terecht als u niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met uw gegevens?

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens correct te behandelen. Bent u toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met ons via de contactgegevens onderaan deze pagina of met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via dpo@pomwvl.be.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan u de contactgegevens hieronder vindt:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
tel: +32 (0)2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Drone Port West-Vlaanderen kan deze privacyverklaring op elk moment wijzigen of aanpassen. Indien wijzigingen werden aangebracht, zal Drone Port West-Vlaanderen de datum onderaan deze pagina aanpassen. De nieuwe privacyverklaring geldt ten aanzien van u vanaf deze datum, tenzij u binnen de drie(3) dagen vanaf de publicatie van de gewijzigde privacyverklaring uw bezwaren ter kennis brengt aan ons . Wij raden u dan ook aan om op geregelde tijdstippen deze pagina te consulteren ten einde op de hoogte te blijven van onze privacy verklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

Versie 30 september 2022.

bottom of page